Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο bargaingreece.com (καλούμενο στο εξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα» ή «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα»), ο oποίος δημιουργήθηκε από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «BARGAINGREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έδρα στην Αθήνα, νομού Αττικής (Ελλάδα), επί της οδού Γαμβέτα αρ. 12, Α.Φ.Μ. 801377130 της Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή του Νίκο Γιατρουδάκη (καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία»).

Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από την Εταιρεία μας με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών υποστήριξης για ιδιοκτήτες/διαχειριστές ακινήτων.

2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Όροι Συναλλαγών, Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και η Πολιτική Cookies (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενοι από κοινού οι «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση, περιήγηση και χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας από οποιονδήποτε επισκέπτη/ εγγεγραμμένο ή μη χρήστη (στο εξής χάριν συντομίας ο «Χρήστης»), τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την παροχή υπηρεσιών από την Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα, καθώς και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η περιήγηση στην Ιστοσελίδα, εγγραφή χρήστη, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και η ασφάλεια των συναλλαγών τους με την Εταιρεία μας, διέπονται από τους Όρους Χρήσης, τους οποίους καλούμε όλους τους Χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά πριν από την πλοήγηση τους στην Ιστοσελίδα και την χρήση των υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε ενέργειά των Χρηστών στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά η πλοήγησή τους σε αυτή, η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας ή η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την Εταιρεία μας λογίζεται ως ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης από τους Χρήστες. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξής για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, οι Χρήστες μπορούν να αποστέλλουν σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bargaingreece.com πριν την πλοήγησή ή την πραγματοποίηση συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από αυτούς λογίζεται ανεπιφύλακτη. Τα ισχύοντα για τους Όρους Χρήσης ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που βρίσκεται εντός της Ιστοσελίδας, στις θέσεις (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): τρόποι πληρωμής, δικαίωμα υπαναχώρησης, τους οποίους οι Χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης τεκμαίρεται αμάχητα και δεσμεύουν τον καταναλωτή, σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 1 ν. 2251/1994.

3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί, να ανανεώνει ή να αναβαθμίζει, μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (σωρευτικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας , καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Ο Χρήστης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Διευκρινίζεται ότι τυχόν τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει πληρωμές τις οποίες οι Χρήστες έχουν ήδη διενεργήσει στη  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

1. Εγγραφή Χρήστη

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή των Χρηστών και τη διευκόλυνση των μελλοντικών τους πληρωμών, δίνεται η δυνατότητα να εγγραφούν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (register) δημιουργώντας ένα προσωπικό Λογαριασμό Χρήστη.

Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή. Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών δεδομένων του Χρήστη [υποχρεωτικά: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κωδικό πρόσβασης (login password) και προαιρετικά: όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο] και την αποδοχή των Όρων Χρήσης, ο Χρήστης δημιουργεί προσωπικό Λογαριασμό στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, στην οποία μπορεί να εισέρχεται εισάγοντας τα δικά του μοναδικά αναγνωριστικά: Όνόμα Χρήστη (Username) και Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί στη συνέχεια να πραγματοποιήσει κάποια πληρωμή από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, εάν δεν έχει συμπληρώσει τα ως άνω προαιρετικά προσωπικά δεδομένα κατά τη διαδικασία της εγγραφής του, θα πρέπει αυτά να παρασχεθούν υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής (καθώς και τυχόν άλλα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, εφόσον επιλέξει αυτό τον τρόπο πληρωμής), προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η εγγραφή του Χρήστη και η δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας με απόλυτη ασφάλεια και υπάγονται στην αυστηρή Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας, περισσότερα εδώ).

2. Παραγγελία

2.1 Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας – Πρόταση για αγορά υπηρεσιών

Η παραγγελία των υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να προχωρήσει στη διαδικασία της παραγγελίας, μόνο ως εγγεγραμμένος Χρήστης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (ακολουθώντας τη διαδικασία Εγγραφής Χρήστη που περιγράφεται ανωτέρω ή εισάγοντας το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασής του σε περίπτωση ήδη εγγεγραμμένου Χρήστη) συμπληρώνοντας τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Για ιδιώτες υποχρεωτικά πεδία είναι τα παρακάτω: όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής. Για νομικά πρόσωπα υποχρεωτικά πεδία είναι τα παρακάτω: επωνυμία εταιρείας/διακριτικός τίτλος, νόμιμος εκπρόσωπος, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο Χρήστης κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας με απόλυτη ασφάλεια και υπάγονται στην αυστηρή Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας (περισσότερα εδώ). Τέλος, πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, παρέχεται στο Χρήστη η δυνατότητα επιλογής του τύπου παραστατικού (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο) που επιθυμεί να εκδοθεί από την Εταιρεία, αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Χρήστης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν στην πώληση των υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όροι και προυποθέσεις του ιστοτόπου». Με τη σήμανση αυτή, ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

i. Των κύριων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που παραγγέλνει, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελομένων υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.

ii. Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας, καθώς και του προμηθευτή των παραγγελομένων υπηρεσιών.

iii. Της συνολικής τιμής των υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στο Χρήστη στο κείμενο της παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Χρήστης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στο Χρήστη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στο Χρήστη τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτές δεν βαρύνουν το Χρήστη, χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των υπηρεσιών όπως τίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

iv. Του κόστους χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων χρέωση.

v. Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες.

vi. Των τυχόν περιορισμών των μέσων πληρωμής.

vii. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

viii. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην Εταιρεία.

ix. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Χρήστης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

x. Της ύπαρξης της ευθύνης της Εταιρείας για έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

xi. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Χρήστη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.

xii. Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή της αυτόματης παράτασης, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.

xiii. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Χρήστη βάσει της σύμβασης.

xiv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (π.χ. προκαταβολή τιμήματος σε περίπτωση προ-παραγγελίας κλπ) που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Χρήστη, όποτε το ζητήσει η Εταιρεία.

xv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπικής διαλειτουργικότητας ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η Εταιρεία έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.

xvi. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

xvii. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Εταιρεία αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελόμενων υπηρεσιών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Χρήστης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

2.2 Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν ο Χρήστης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρεία, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία από τη στιγμή που ο Χρήστης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρισης Πληρωμής». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώριση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν στη Σύμβαση Πώλησης.

Η Εταιρεία εφόσον διαπιστώσει την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας και το συνολικό τίμημα. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Χρήστης – Εταιρεία) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Η παραγγελία σου έχει ολοκληρωθεί» ή «Η πληρωμή της συνδρομής σου έγινε δεκτή».

2.3. Παρακολούθηση παραγγελίας:

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά (τηλ: 211-4110636), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bargaingreece.com) ή στην περίπτωση εγγεγραμμένου Χρήστη, ηλεκτρονικά, πραγματοποιώντας είσοδο στον Λογαριασμό του εισάγοντας τα προσωπικά του στοιχεία στα πεδία Username και Password και επιλέγοντας «παρακολούθηση παραγγελίας».

Επιπλέον, όταν η παραγγελία παραδοθεί στην ταχυμεταφορική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία μας ή σε άλλη συνεργαζόμενη εταιρεία, ο Χρήστης θα λάβει ένα νέο μήνυμα στον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, το οποίο θα τον ενημερώνει σχετικά. Στην περίπτωση της παράδοσης με ταχυμεταφορική εταιρεία στο ως άνω μήνυμα θα αναγράφεται και ο αριθμός φορτωτικής/αποστολής. Με αυτό τον αριθμό ο Χρήστης μπορεί μέσω του δικτυακού τόπου της αντίστοιχης ταχυμεταφορικής εταιρείας, να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του μέχρι αυτή να φτάσει στο χώρο παράδοσης που έχει δηλώσει στην εκάστοτε παραγγελία του.

Η Εταιρεία μας δύναται να έρθει σε επαφή με τον Χρήστη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο Χρήστης, καθ΄όλη τη διάρκεια μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας του σε αυτόν για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη λήψη, την επεξεργασία, την εκτέλεση ή/και τη μεταφορά της παραγγελίας ή/και την πληρωμή ή/και την επιστροφή των προϊόντων ή για ο,τιδήποτε άλλο. Η εν λόγω επικοινωνία (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μήνυμα sms στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει) καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής του Χρήστη, γνωστοποίησής του, επιβεβαίωσης της παραγγελίας του, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις του, ή επιθυμεί να του παρασχεθούν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος που έχει λάβει κατά τα ανωτέρω, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bargaingreece.com ή/και απαντητικό μήνυμα στο sms που θα έχει λάβει ή/και να μας καλέσει απευθείας στον τηλέφωνο 211-4110636.

Περιορισμός Ευθύνης: Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Χρήστης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

3. Τρόποι Πληρωμής

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή των Χρηστών η Εταιρεία μας διαθέτει επιλογή τρόπου πληρωμής των υπηρεσιών που διατίθενται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Ο Χρήστης επιλέγει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί στο κατάλληλο σημείο της φόρμας του αιτήματος παραγγελίας και εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία, εφόσον χρειάζονται (π.χ. στοιχεία πιστωτικής/ χρεωστικής/ προπληρωμένης κάρτας εφόσον επιλέξει αυτό τον τρόπο πληρωμής). Επιπλέον, ο Χρήστης πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, επιλέγει τον τύπο παραστατικού (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο) που επιθυμεί να εκδοθεί από την Εταιρεία, αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Οι τρόποι πληρωμής είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθοι:

3.1. Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα: Η Εταιρεία μας δέχεται πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa και Mastercard, έκδοσης Ελληνικών Τραπεζών. Οι συναλλαγές των Χρηστών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SLL 256bit με RSA key length 2048bit ψηφιακή πιστοποίηση από τη Comodo CA Limited), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών σε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Στη (secure) φόρμα παραγγελίας ο Χρήστης συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV, όνομα κατόχου).

Στην περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να πληρώσει με χρεωστική/ πιστωτική/ προπληρωμένη κάρτα θα πρέπει κατά την παράδοση της παραγγελίας του είτε από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας, είτε από τον συνεργάτη μεταφορέα να επιδεικνύει ταυτόχρονα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας και την πιστωτική /χρεωστική/ προπληρωμένη του κάρτα με την οποία πραγματοποίησε τη συναλλαγή.  Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας, τότε η πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι εταιρική, δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης, κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος αυτής με την πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα και το έγγραφο ταυτοπροσωπίας του.

3.2. Πληρωμή μέσω PayPal: Η πληρωμή με PayPal γίνεται υπό τους αυστηρούς όρους συναλλαγών που επιβάλλει η εταιρεία PayPal.

4. Παράδοση παραγγελίας

4.1. Χρόνος έναρξης παροχής/παράδοσης υπηρεσιών

Ο χρόνος έναρξης της παροχής/παράδοσης των πωλουμένων υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Ανωτέρα βία: Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι: απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/ μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί αζημίως από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Εάν ο Χρήστης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η Εταιρεία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

5. Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Ακύρωσης υπηρεσιών

5.1.1. Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης

Χρήστης έχει στη διάθεσή του προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την αγορά που τυχόν πραγματοποίησε μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, χωρίς να αναφέρει τους λόγους ή να μας παρέχει οποιαδήποτε εξήγηση (αναίτια υπαναχώρηση). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν ο Χρήστης θέλει να ακυρώσει την υπηρεσία που αγόρασε από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και να λάβει πίσω τα χρήματά του.

Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης άρχεται από την επόμενη της ημέρας που ο Χρήστης ολοκληρώσει την πληρωμή των αγορασθέντων υπηρεσιών. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης από το Χρήστη, είναι αρκετό να στείλει τη δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης ασκείται χωρίς κανένα απολύτως κόστος.

5.1.2. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

5.1.3. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος: 

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 5.1.1 ανωτέρω, ο Χρήστης οφείλει πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεώς του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσει για τυχόν απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ξεκάθαρη δήλωσή του (πχ επιστολή) την οποία θα αποστείλει με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας: «Bargaingreece Monoprosopi Ι.Κ.Ε.» Αθήνα, επί της οδού Γαμβέτα αρ. 12 , ΤΚ: 106 77, e-mail: info@bargaingreece.com ή συμπληρώνοντας το συνημμένο στους παρόντες Όρους Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (βλ. στο τέλος του κειμένου) και αποστέλλοντας το (εκτυπωμένο ή επισυναπτόμενο) σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του συνημμένου εντύπου δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, παρέχουμε επιπλέον τη δυνατότητα στους Χρήστες μέσα από την ιστοσελίδα μας www.bargaingreece.com να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωσή τους. Με την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Υπαναχώρησης, η Εταιρεία θα αποστείλει στο Χρήστη χωρίς καθυστέρηση στο e-mail/ή στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης του.

Εάν ο Χρήστης υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης, θα του επιστραφούν όλα τα χρήματα που έχουμε λάβει από αυτόν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που η Εταιρεία μας θα πληροφορηθεί την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο Χρήστης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο Χρήστης συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν στο Χρήστη έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

8. Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter)

Η εγγραφή του Χρήστη στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας μας γίνεται εξ ελευθεριότητάς του και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής του σε αυτό.

Η εγγραφή του Χρήστη στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της Εταιρείας μας ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Χρήστη στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη, ο τελευταίος δίνει τη ρητή του συγκατάθεση να του αποστέλλει η Εταιρεία μας ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (περισσότερα εδώ).

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τυχόν δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε οι Χρήστες καλούνται να ελέγχουν τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης επιθυμεί οποτεδήποτε να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της Εταιρείας, μπορεί να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά e-mails μας που λαμβάνει.

ΙΙΙ. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

1.1. Η Εταιρεία παρέχει το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ.), καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.

1.2. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά της Εταιρείας, είτε στα παρεχόμενα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ή και λόγω ανωτέρας βίας και τα οποία η Εταιρεία διορθώνει, όταν υποπίπτουν στην αντίληψή της.

1.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προβάλλει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα, καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας.

1.4. Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης Εταιρείας 

2.1. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και την ασφάλεια της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι χρησιμοποιεί το αναρτημένο περιεχόμενο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες με δική του ευθύνη. Χρήστες που δεν εμπιστεύονται την Εταιρεία καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας.

2.2. Η Εταιρεία έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας αφενός να μην αλλοιώνονται, αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο η Εταιρεία ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν ευθύνεται σχετικά έναντι των Χρηστών.

2.3. Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Παρ’ όλα αυτά, οι Χρήστες αποδέχονται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, κατά την κρίση της, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, να τροποποιεί το σύνολο ή τμήμα του περιεχομένου της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ή/και να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Επιπροσθέτως, οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας μπορεί να διακοπεί/ ανασταλεί ή παρεμποδισθεί, από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση της Εταιρείας. Ιδίως, οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μπορεί να επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων του εξοπλισμού των Χρηστών, άλλων δικτύων επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

2.4. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιαστούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.

2.5. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του Χρήστη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον Χρήστη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του Χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο Χρήστης παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή την κείμενη νομοθεσία, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά, στα πλαίσια της περιήγησής του στην Ιστοσελίδα, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των Χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του, δια πράξεων ή παραλείψεων. Ο Χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Εταιρείας και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

2.6. Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους Χρήστες πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο Χρήστης παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση – συγκατάθεση του χρήστη. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και η ποιότητα των παρεχόμενων – μέσω αυτής -υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των Χρηστών. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή τη χρήση αυτής, δεν δημιουργούν ευθύνη για την Εταιρεία, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

2.7. Η Εταιρεία σε ουδεμία περίπτωση φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής) φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κ.λπ.), η οποία προκύπτει για Χρήστες ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών, που διατίθενται μέσω αυτής ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής ή/και σε τυχόν παράνομη συμπεριφορά Χρήστη ή τρίτου.

2.8. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών, από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και, γενικά, για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε αυτές.

2.9. Για τις συναλλαγές με την Ιστοσελίδα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται με τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, ρητά διευκρινίζεται ότι θα ευθύνεται αντικειμενικά ο νόμιμος δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας. Η Εταιρεία ουδόλως οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Συνεπώς, στη σύμβαση με την Εταιρεία, η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου, όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη του κάρτα με το αντίτιμο της πώλησης. Η τυχόν παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση με την Εταιρεία, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων της Εταιρείας, για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, εκ του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με την Εταιρεία ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή του.

2.10. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών. Επιπλέον η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους.

2.11. Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη γι αυτά.

2.12. Η Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο Χρήστη οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή Χρήστη (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας. Εξυπακούεται ότι ο Χρήστης αυτός απαγορεύεται να κάνει χρήση ξανά της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τα ίδια ή άλλα στοιχεία, εκτός και αν η Εταιρεία συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό ο Χρήστης συναινεί η Εταιρεία να διατηρεί τα προσωπικά του δεδομένα στο σύστημά της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης από το Χρήστη, οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το Χρήστη ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του Χρήστη.

2.13. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως, να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών της ή/και την λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας οριστικά ή προσωρινά, χωρίς να υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των Χρηστών. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας δόλου ή βαριάς αμέλειάς της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

2.14. Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πώς φέρει έναντι των Χρηστών, τρίτων ή/και οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κωλύματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του διαδικτύου, του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων υπηρεσιών μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις της Εταιρείας ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (γ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

3. Χρήση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

3.1. Αμφότερα τα μέρη (Εταιρεία και Χρήστης) δεσμεύονται στην ορθή και με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη χρήση και λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.

3.2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή, ολοκληρωμένη και ασφαλής πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, οι Χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη έκδοση του φυλλομετρητή τους (browser), να έχουν ενεργοποιημένη τη γλώσσα JavaScript καθώς επίσης και να αποδεχτούν τη λήψη των απαραίτητων για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας cookies. Ο Χρήστης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι για τη χρησιμοποίηση ορισμένων εκ των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ενδέχεται να χρειαστεί να κατεβάσει (download) στον Η/Υ του ορισμένα αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά προγράμματα. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, διατηρεί όμως το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο Χρήστης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με ή χωρίς προειδοποίηση προς το Χρήστη.

3.2. Περαιτέρω, οι Χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία. Η Εταιρεία δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται, ωστόσο, στους Χρήστες, κατά την περιήγησή τους στην Ιστοσελίδα, να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας, διότι η Εταιρεία ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο και εν γένει συσκευή, στα προγράμματα και δεδομένα του Χρήστη των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος, κ.λπ.

4. Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη

4.1. Η χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας από τον Χρήστη και οποιαδήποτε συναλλαγή του σε αυτή, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του Χρήστη. Η χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και τους Όρους Χρήσης, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτό ή/και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο της κείμενης νομοθεσίας ή/και των Όρων Χρήσης από τον Χρήστη επισύρει τις τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και την υποχρέωση του Χρήστη προς ανόρθωση κάθε ζημίας της Εταιρείας ή τρίτου, από την παράνομη ή/και μη συμμορφούμενη στους Όρους Χρήσης συμπεριφορά του. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία δικαιούται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση να απαγορεύσει στον Χρήστη την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τον λογαριασμό του και τις πληροφορίες που αυτός έχει κοινοποιήσει, και εν γένει να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος.

4.2. Οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς και νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται νόμιμα. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να επισκέπτονται ή/και να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, να εγγράφονται δημιουργώντας προσωπικό Λογαριασμό στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη και χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας από ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών), δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων Χρηστών.

4.3. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγεί στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται από το Χρήστη κατά την εγγραφή ως εγγεγραμμένου Χρήστη, κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του ή κατά την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας μας, πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής ως εγγεγραμμένου Χρήστη νομικού προσώπου ή πραγματοποίησης παραγγελίας από νομικό πρόσωπο, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας, καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στα χορηγηθέντα προσωπικά δεδομένα του, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του δεδομένα το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ώστε να είναι πάντα πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Η Εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από τους Χρήστες τα ορθά τους δεδομένα και για το λόγο αυτό, ζητείται από τους Χρήστες στο τέλος της φόρμας συμπλήρωσης των δεδομένων να επανελέγξουν τα δεδομένα αυτά και κατόπιν να τα αποστείλουν σ’ εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη χρήση τους, όπου απαιτείται. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας δεν φέρει οποιαδόποτε ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από τους Χρήστες λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που θα μας έχει παρασχεθεί από το Χρήστη (λ.χ. για την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε αυτόν εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από αυτόν δεδομένα ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή του, ή/και στο τηλέφωνό του ή/και στον τηλεπικοινωνιακό του πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των δεδομένων του (εφόσον δεν μας έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων, καθώς και για τα σταθερά τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνουν εκ νέου τα στοιχεία τους κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά. Ο Χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

4.3. Απαγορευμένες Χρήσεις

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του Χρήστη, η οποία (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή να προκαλέσει βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των Συνεργατών της και των συνδεδεμένων εταιρειών ή/και των άλλων Χρηστών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των Χρηστών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.

Επιπλέον απαγορεύεται:

(α) Οποιαδήποτε παρέμβαση στη μορφή, λειτουργία, υπηρεσίες, περιεχόμενο, βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή ανεπιθύμητων ή επιβλαβών αρχείων όπως, ενδεικτικά, ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), ιών, κακόβουλων εφαρμογών (malware) κ.ά. ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και, γενικά, παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της.

(β) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.

(γ) Η πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα/ υπηρεσίες.

(δ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα από τους Χρήστες της.

(ε) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτή από παράνομες συμπεριφορές, όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες, καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Όλο το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για οποιονδήποτε σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν η Εταιρεία δώσει εγγράφως τη συναίνεση της.

3. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, ανήκουν στην κυριότητα της  Εταιρείας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων,  βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

1. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, τα οποία οι ίδιοι χορηγούν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα εμπίπτουν στην αυστηρή Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί η εταιρεία μας (περισσότερα εδώ). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται κάθε φορά, ήτοι: για τη δημιουργία Λογαριασμού εγγεγραμμένου Χρήστη, για την προστασία του Λογαριασμού Χρήστη από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες, για την ολοκλήρωση παραγγελιών προϊόντων και υπηρεσιών και την εν γένει εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας, για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών, για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας σε διατάξεις της κείμενης εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, για την πάσης φύσης επικοινωνία μας με τους Χρήστες (ενδεικτικά για την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο έχει δηλώσει ο Χρήστης, καθώς και για τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχει γνωστοποιήσει από το προσωπικό της Εταιρείας μας), για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter), καθώς και προσφορών/προτάσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των Χρηστών, για web push notifications, για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε, για την αποστολή αιτημάτων έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για να εξασφαλίσουμε ότι θα εμφανίζεται πάντα το πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο για το Χρήστη στην Ιστοσελίδα μας.

2. Με την εγγραφή του Χρήστη και τη δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού, την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, τη ρύθμιση των επιλογών σχετικά με τα cookies, την αποστολή της φόρμας επικοινωνίας, ο Χρήστης παρέχει κατ’ ελεύθερη επιλογή του, όπου απαιτείται, τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του βάσει των Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies, τους οποίους Όρους και Πολιτικές ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία μέρους ή του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που έχει χορηγήσει στην Εταιρεία μας σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την αποστολή σχετικού e-mail στη διεύθυνση info@bargaingreece.com . Η ως άνω ανάκληση της συγκατάθεσής του Χρήστη δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Επιπλέον, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, να ζητήσει την άμεση διαγραφή του Λογαριασμού του, τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, να ασκήσει το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων του ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του, όπως και να ασκήσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα προβλέπεται σήμερα ή τυχόν προβλεφθεί στο μέλλον βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (σήμερα άρ. 15-22 του υπ’ αρ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής e-mail στην Εταιρεία μας.

3. Τα δεδομένα των Χρηστών διατηρούνται από την Εταιρεία μας για όσο χρόνο οι Χρήστες παραμένουν εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ή για πέντε (5) έτη από την πραγματοποίηση της τελευταίας συναλλαγής τους από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Αναφορικά με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας μας, τα δεδομένα των Χρηστών διατηρούνται για όσο χρόνο οι Χρήστες παραμένουν εγγεγραμμένοι στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter).

4. Η επεξεργασία των δεδομένων των Χρηστών διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων των Χρηστών διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, τις υπηρεσίες και την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής και οι οποίες επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Η Εταιρεία κάνει κοινή χρήση των δεδομένων των Χρηστών με: α) τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: για την εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω e-banking ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των δεδομένων των Χρηστών, για μεταφορές και παραδόσεις, για φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, για διανομή e-mail, για έρευνα και ανάλυση, για διαχείριση προωθητικών ενεργειών, καθώς και για διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων), β) άλλους τρίτους φορείς, στο βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων της Ιστοσελίδας μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και των πολιτικών μας, (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη), γ) άλλους τρίτους, στους οποίους οι ίδιοι οι Χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, καθώς και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον υπ’ αρ. 679/2016/ΕΕ Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπλέον, παρέχουμε στους τρίτους παρόχους μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα των Χρηστών μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό των Χρηστών είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι συνεργάζονται με την Εταιρεία μας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων των Χρηστών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία μας να τηρούν εχεμύθεια και να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας. Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

5. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στην Ιστοσελίδα μας θα αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των δεδομένων με τους οποίους η Εταιρεία μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των προσωπικών δεδομένων τους. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που ο Χρήστης παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα του. Εντούτοις, λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία – ΗΠΑ.

6. Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και ιδίως τον υπ’ αρ. 679/2016/ΕΕ Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Παρόλαυτα, σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από την Εταιρεία μας παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δικαιούται να υποβάλει σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. +302106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, την επεξεργασία και την προστασία τους από την Εταιρεία μας, καθώς και τα δικαιώματά τους, οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εδώ.

VI. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Ασφάλεια: Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους. Η Ιστοσελίδα προστατεύει τα μέλη της από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων.

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS 1.3, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφόνται όλα τα δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο. Κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, τα στοιχεία των Χρηστών παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών σας δεδομένων-στοιχείων από και προς την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, όπως όλως ενδεικτικώς στην προσωπική σας σελίδα Εγγεγραμμένου Μέλους, στη σελίδα δημιουργίας Λογαριασμού Εγγεγραμμένου Μέλους (sign up), στη φόρμα επικοινωνίας, κατά τη μεταφορά των δεδομένων από και προς την Εταιρεία, κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική/ χρεωστική/ προπληρωμένη κάρτα κ.λπ.. Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανένα τρίτο άτομο.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή των εγγεγραμμένων Χρηστών είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που κάποιος Χρήστης καταχωρεί τα ως άνω στοιχεία του, του παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό του Λογαριασμό Μέλους. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, δίδεται στους Χρήστες να μεταβάλλουν τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας τους (Password) οποτεδήποτε και όσο συχνά επιθυμούν. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό είναι ο ίδιος ο Χρήστης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του, ο Χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση μας, άλλως η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τη χρήση του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας  από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστούμε στους Χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας εάν είναι  δυνατόν, όχι μόνο γράμματα και αριθμούς, αλλά και σύμβολα για και τη δημιουργία των κωδικών τους.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

2. Απόρρητο Συναλλαγών: Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρηστή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τη δική τους ασφάλεια, θα πρέπει και οι Χρήστες να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

VΙI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τελικοί Όροι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προς τον Χρήστη και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.

2. Παραίτηση: Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά, ούτε δύναται να θεωρηθεί ως σιωπηρή κατάργηση οποιουδήποτε Όρου.

3. Ακυρότητα Όρων: Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι λογίζονται όλοι ουσιώδεις, δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων, οι οποίοι θα παραμείνουν ισχυροί σαν οι παρόντες Όροι Χρήσης να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

4. Ανωτέρα Βία: Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας,

5. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία: Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στη δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών.

Επισημαίνεται ότι η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

6. Τροποποίηση Όρων Χρήσης: Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την Εταιρεία με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, οι δε Χρήστες υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων/αλλαγών στους όρους (Τελευταία τροποποίηση: 17 Σεπτεμβρίου 2020).

7. Δικαίωμα Εκχώρησης: Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Χρήστης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

8. Κοινοποιήσεις: Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της)

9. Ερμηνευτικοί Όροι: Σε οποιοδήποτε σημείο των Όρων Χρήσης προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στο λογαριασμό του Χρήστη τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους Όρους Χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε όρους τους και δεν σκοπείται να αποτελέσουν βοηθήματα ερμηνείας αυτών.

10. Πολιτική Αντιμετώπισης Παραπόνων:  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στο www.bargaingreece.com ή στα τηλ. 211-4110636 ή να στείλετε email στο info@bargaingreece.com αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό παραγγελίας.

11. Κώδικες Συμπεριφοράς: Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Greek eCommerceAssociation- GRECA), ο οποίος ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται τόσο απέναντι στον καταναλωτή όσο και μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα/ υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών.

12. Αποδοχή Όρων Χρήσης: Ο Χρήστης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας δηλώνει ότι διάβασε τους όρους, τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής ή/και συναλλαγής του με αυτή.